FågeInfluensa: en risk för djur och människor

Hästinfluensa hos Hund:
Nya sjukdomar med potential för global spridning:

Fågelinfluensa ett veterinärt problem – än så länge

Nedan följer några rader från SVA-Vet Dubbelnummer 2 & 3 2005 till Veterinärer om Fågelinfluensa.

Fågelinfluensa har väckt enorm uppmärksamhet under senare tid, dels på grund av de katastrofala följderna för fjäderfänäringen i drabbade områden, dels och kanske framför allt för den potentiella risken för en världsomfattande epidemi av influensa hos människa.

Fågelinfluensan identifierades för 100 år sedan i Italien. I den nu pågående epidemin Asien har över 130 miljoner fjäderfän hittills fått sätta livet till. Konsekvenserna för de drabbade regionerna är mycket allvarliga.

Sedan slutet av 2003 pågår ett enormt utbrott av influensa hos fjäderfä, i minst nio länder i Asien. Människor har också insjuknat. I framförallt Thailand och Vietnam har ca 120 människor infekterats med allvarlig sjukdom som följd och 60 har avlidit. Det finns risk att virus anpassar sig till människa eller ett nytt virus skapas. Det kan ske genom att en person som är smittad med, de för människa, vanliga årliga återkommande influensavirus samtidigt smittas med fågelinfluensavirus. Detta skulle innebära en ny epidemi som omfattar hela jordens befolkning med miljontals dödsfall som följd.

Influensavirus typ A har visa egenskaper som underlättar snabba förändringar av arvmassan och besitter därmed en stor potential för en anpassning till yttre förändringar. En orsak till detta är att influensavirus har ett så kallat segmenterat genom, det vill säga dess arvmassa består av åtta bitar, segment.

Vattenfåglar är smittbärare av alla subtyper av influensa typ A. spridning till andra arter från dessa fåglar är ett vanligt fenomen, framför allt till fjäderfä men också till svin. Direkt spridning till andra arter och människa är mindre vanligt. Svin spelar en särskild roll för smitta till människa. Det stora utbrottet av aggressiv H5N1 med spridning från fjärderfä till människa är en ny företeelse sedan 1997.

De flesta människor som har infekterats av fågelinfluensa i Asien, i vissa fall med dödlig utgång, har haft en mycket nära kontakt med sjuka eller döda fjäderfä, men det är ännu inte klarlagt exakt hur viruset överförs till människor.

Den dramatiska erfarenheten av föregående influensapandemier, den massiva spridningen av fågelinfluensa bland tamfågla, och trots allt få fallen av dödlig fågelinfluensainfektion hos människan visar att vi måste ha en beredskap för en ny influensapandemi utgående från fågelinfluensavirus.

Fågelinfluensaviruset av subtypen H5N1 har spridits västerut, till Turkiet och Rumänien.
Utvecklingen understryker vikten av att även fortsättningsvis övervaka situationen inom EU.

Ett hästinfluensainfluensavirus har smittat kapplöpningshundar USA och har fått förmågan att spridas mellan hundar. Det är mycket sannolikt att detta nya virus hos hund kommer att spridas globalt och utöka sjukdomspanoramat för hund, speciellt kennelhostekomplexet. För närvarande pågår undersökningar på SVA för att påvisa om infektionen har nått Sverige
Mer om fågelinfluensa läser du på www.sva.se eller www.sjv.se